sufizmveinsan.com Sufizm ve ?nsan

sufizmveinsan.com
Title: Sufizm ve ?nsan
Keywords: allah, kuran, din, ayet, hadis, islam, ahiret, dua, peygamber, tanr?, isa, mehdi, beyin, inan?, ya?am, ?lüm, cin, ruh, astroloji, sufizm, muhammed, insan, bilim, ilim, veli, evren, ak?l, sevgi, tasav...
Description: Sufizm ve ?nsan Sufizm ve ?nsan Ahmed Hul?si'den Tweets by @AhmedHulusi Dost’tan Dosta 1207 -Uygulanmayan ilim - gere?i ortaya konmayan iman, lafla tasdikten ba?ka bir ?ey de?ildir ve insana hi? bir g
sufizmveinsan.com is ranked 1079193 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,839. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sufizmveinsan.com has 43% seo score.

sufizmveinsan.com Information

Website / Domain: sufizmveinsan.com
Website IP Address: 84.51.38.101
Domain DNS Server: ns2.izhost.com,ns1.izhost.com

sufizmveinsan.com Rank

Alexa Rank: 1079193
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sufizmveinsan.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,839
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $562
Yearly Revenue: $6,839
Daily Unique Visitors 1,724
Monthly Unique Visitors: 51,720
Yearly Unique Visitors: 629,260

sufizmveinsan.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 28 Jul 2016 08:52:24 GMT
Server Apache/2.2.29 (Unix) mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4

sufizmveinsan.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
allah 22 0.69%
kuran 3 0.09%
din 10 0.19%
ayet 0 0.00%
hadis 3 0.09%
islam 0 0.00%
ahiret 0 0.00%
dua 6 0.11%
peygamber 0 0.00%
tanr? 8 0.25%
isa 0 0.00%
mehdi 0 0.00%
beyin 10 0.31%
inan? 1 0.03%
ya?am 10 0.31%
?lüm 5 0.13%
cin 0 0.00%
ruh 1 0.02%
astroloji 3 0.17%
sufizm 4 0.15%
muhammed 1 0.05%
insan 15 0.47%
bilim 2 0.06%
ilim 3 0.08%
veli 0 0.00%
evren 2 0.06%
ak?l 0 0.00%
sevgi 4 0.13%
tasav... 0 0.00%

sufizmveinsan.com Traffic Sources Chart

sufizmveinsan.com Similar Website

Domain Site Title

sufizmveinsan.com Alexa Rank History Chart

sufizmveinsan.com aleax

sufizmveinsan.com Html To Plain Text

Sufizm ve ?nsan Sufizm ve ?nsan Ahmed Hul?si'den Tweets by @AhmedHulusi Dost’tan Dosta 1207 -Uygulanmayan ilim - gere?i ortaya konmayan iman, lafla tasdikten ba?ka bir ?ey de?ildir ve insana hi? bir getirisi olmaz!. Twitter’dan Mesajlar Sistem, an?n, ?nceki an?n sonucuna g?re olu?mas? prensibiyle olu?mu?. Dün yapmad???n? bugün i?in bekleme! Yar?n?n? bugün in?a ediyorsun. Kara Bulutlar Yaratan yaratm??!.. Bir sistem ?al???yor… Bu bir mekanizma!.. Bir canl? organizma; “Evren”! Bizler i?indeyiz onun! Duygu yok o organizmada! ??levler ve olu?an sonu?lar s?z konusu yaln?zca… Suya at?lan ta??n yay?lan dalgalar? gibi zincirleme etkilemeler s?z konusu… Her olu? bir olu?un uzant?s?; bir ba?ka olu?un olu?turucusu… Toplumlar, insan bedeni gibi… ?nsan bedeni, evrenin minyatürü gibi! Mikroplar ?o?al?nca, bedeni yiyip bitiriyorlar! Toplumda mikroplar ?o?al?nca, i?inde bulunduklar? toplumu yiyip bitiriyorlar! Mikroplar ac?mas?z! Mikroplarda ac?ma duygusu yok! Mikrop mikroplu?uyla i?levini yapmada!.. Tanr?ya tapanlarsa, mikrobun hesab?n? tanr?lar?na sormada!.. T?s!..Yaz?n?n devam?... www.ahmedhulusi.org Ahmed Hul?si'den Videolar Beyin S?rlar? Beyin sa?l???, insan i?in yeryüzünde en büyük nimettir. Beyin, "bilgi" yuma??d?r, hazinesidir! ?nsan ya?am?ndaki her ?ey beyinden a???a ??kar! Beyin, insand?r! Beyin nakli yap?lsa dahi hi?bir ?ey de?i?mez; beyin kendi ki?ili?iyle ya?ar ?ünkü! ??e yaramad??? i?in ??kar?lan beynin ya?am? bitmi? ve onun üretti?i ki?ilik madde dünyas?ndan kopmu?tur art?k! Beyin, akl? k?s?tl?lar?n sand??? gibi "et par?as?" de?ildir! Ehl-i Beyt'te Namaz "B"ismillah'ir Rahman'ir Rah?ym... "Varl???m? da olu?turup ismi "Allah" olan Rahman'd?r Rah?ym'dir... Ki O'nun nam?nad?r eylemim!" Dedin... Ve... Bu arada "ALL?H", dilinde okudu! Kendi kuvvet, kudret ve ilmiyle var olan alemlerin Rabbi olan "Allah"?n, ?zelliklerinin eseri olan alemlerini seyr halinde oldu?unu; ve o alemlerin terbiye edici, y?nlendirici, var edicisinin de "Allah" oldu?unu a??klad?... Daha do?rusu bunun b?yle oldu?unu sende dile getiren Allah oldu! Beyin - Dua Mekanizmas? "Dua" ?zünüzdeki Allah Esma's?ndan gelir; beyninizden, o amaca y?nlendirilmi? dalga olarak a???a ??kar ve hedefe ula??r!.. Yani, ?tendeki bir tanr?dan talep de?il, ?zündeki Allah'tan ??kan istektir! Bir di?er y?nden "dua", umduklar?na ula?man?n en gü?lü silah?d?r; ?zündeki Allah'a ait kuvvet ve kudretin sendeki de?erlendirili?idir! Takdirinde varsa, "dua" edersin ve onunla olaca?a y?n verirsin!.. Oysa "Hakikat"te y?nlendiren kendisidir; sen de?il! Ahmed Hulusi’nin Youtube kanal?ndan tüm videolar?na ula?abilirsiniz. Telefon ve Tablet Uygulamalar? iPhone ve iPad i?in Kur’an ??zümü Dost'tan Dosta Esma ül Hüsna Dua ve Zikir Android cihazlar i?in Kur’an ??zümü Dost'tan Dosta Esma ül Hüsna Dua ve Zikir KUR'AN-I KER?M'?N TAMAMININ SESL? MAKAMSIZ ARAP?A OKUNU?U KUR'?N-I KER?M'?N TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arap?a orijinaline uygun ?ekilde, kelam üsl?bunca seslendirildi. Arab'?a dinlemek ve hatim yapmak isteyenler i?in ?stanbul Cerrahpa?a Camii ?mam? HASAN GüLER taraf?ndan okundu. Tamam?n? ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz. Allah ?lminden Yans?malarla Kur'an-? Ker?m ??zümü Canl? Yay?n... RadyoYansimalar.com Se?me Videolar TANRI DAN MI GELD? En ilkelinden geli?mi?ine kadar, hemen herkesin dü?üncesinde bir "Tanr?" kavram? vard?r... O'na k?zar, O'nu sever, O'nu yarg?lar, zaman zaman yapt??? yanl?? (!) i?leri yüzünden O'nu itham eder; adeta O'nu yukar?da bir y?ld?zda ya da galaksinin herhangi bir yerinde bo?lukta oturmakta olan tonton bir dede, ya da celalli bir sultan gibi hayal ederiz!.. Biraz daha geni? dü?ünenler ise, bu hayalimizde var kabul etti?imiz "Tanr?"n?n ger?ekte var olmas?n?n mümkün olmad???n? belirterek; "Biz tanr?ya inanm?yoruz" derler ve bu yüzden de "ateist-tanr? tan?maz" olarak adland?r?l?rlar... MUSTAFA CECEL? SORDU, AHMED HULUS? YANITLADI - Kuantum Beyin #5 Beyne gelen be? duyuya dayal? veya be? duyu ?tesi tüm elektromanyetik dalgalar, bu organ taraf?ndan veritaban?na g?re de?erlendirilerek, beyninin i?indeki holografik ?ok boyutlu g?rüntü halinde dünyan? (kozan?-cocoon) olu?turur! Yani d?? dünyada de?il, beyninin i?inde olu?an hayal dünyanda ya??yorsun, kim olursan ol! Alg?lad???n ve hüküm verdi?in her ?ey, alg?lad???n?n s?reti kadar?n?n yani bir enstantanesinin, dünyanda olu?an simgesi! B S?rr? ?hlas S?resi'nde, "ALL?H"?n "Ahad" yani b?lünmez, par?alanmaz, cüzlerden meydana gelmemi?, par?alardan olu?mam??; sonsuz s?n?rs?z TEK oldu?u... Ve de "Samed" olarak, O'na herhangi bir ?eyin girmesinin, ya da O'ndan herhangi bir ?eyin ??kmas?n?n mümkün olmad??? anla??labildi?i zaman... Ve yine "O"ndan meydana gelmi? ikinci bir varl???n var olmad???; ayr?ca "O"nun ba?ka varl?ktan meydana gelmesinin s?z konusu olmad??? fark edildi?inde ve bunun anlam? kavran?ld???nda, zaten otomatik olarak bizim "ben" dedi?imiz varl?k, hi? "var" olmam?? olarak "yok" olur! Din'de Zorlama Yoktur, Uyar? Vard?r! ?slam Dini'nde Kuran'a g?re "zorlama yoktur"!.. Ki?iye, ?lüm ?tesinde kendisine yarar sa?layacak ?neriler yap?lm??t?r; isteyen bunlar? g?nül ho?lu?uyla de?erlendirir, isteyen de ald?rmaz; sonu?lar?na ?lüm ?tesi ya?amda da kendisi katlan?r!.. Zorlama, iki yüzlülük ve münaf?kl??? olu?turur ki, bu da ?slam'da yerilmi?tir. Daha Fazlas? i?in: http://www.ahmedhulusi.org Allah ?lminden Yans?malarla Kur'an-? Ker?m ??zümü 20 - Taha 1-) Ta Ha; Ey ?NSAN (?dem’e talim edilen Esma’n?n tamam? ve ruh olarak üflenen diye benzetme yollu anlat?lan Muhammed? salt ?uur - orijin BEN)! 2-) Ma enzelna aleykel Kurane lite?ka; Biz Kuran’? sana, mutsuz olman i?in inzal etmedik. 3-) ?lla tezkireten limen yah?a; Sadece, ha?yete (Allah azametini hissetmeye) a??k ?uura (hakikatini) hat?rlatmad?r (inzal olan bilgi)! 4-) Tenziylen mimmen halekal’Arda ves semavatil ‘ula; Arz? (bedeni) ve yüce semalar? (Esma mertebenden a???a ??kan ?uur boyutlar?n? ve bilin? kademelerini) yaratandan, b?lüm b?lüm indirilmi?tir. 5-) ErRahmanu alel Ar?isteva; Rahman, Ar?’a istiva etti (El Esma’s?yla alemleri yarat?p hükümran oldu. Kuantum Potansiyelde ilmini seyretti ilmiyle). 6-) LeHU ma fiys semavati ve ma fiyl Ard? ve ma beynehüma ve ma tahtessera; Semalarda (?uur ve bilin?lerde), arzda (fiile d?ktüklerinde), ikisinin aras?nda (hayalinde ve vehminde) ve topra??n alt?nda (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O’nun (El Esma ?zelliklerinin a???a ??kmas?) i?indir. 7-) Ve in techer Bil kavli feinneHU ya’lemüs Sirra ve Ahfa; Sen dü?ündü?ünü a???a vursan (veya gizlesen); (bil ki) kesinlikle O, S?rr’? da (?uurundakini de) Ahfa’y? da (onu meydana getiren Esma mertebeni de) bilir! Tamam?... Ahmed Hul?si www.ahmedhulusi.org ALL?H ?LM?NDEN YANSIMALARLA KUR'?N-I KER?M ??ZüMü Tamam?na ücretsiz bir ?ekilde buradan ula?abilirsiniz. ?steyen herkese ücretsiz hediye etti?imiz kitaplar ve Kur'an-? Ker?m ??zümü i?in TALEP FORMU The One and Only DECODING THE QURAN in accord with the meaning of the letter "B" NEW AUDIO BOOKS THE GREAT AWAKENING By Ahmed Hulusi Read by the translator Aliya Atalay Annihilation in Allah, is a state in which a person releases himself from the false reality of his ego, and manifests his True Self. Giving up ego-driven desires and showing equanimity in the face of changing circumstances one ascends to the level of a 'servant of Allah', reaching the station of divine pleasure. TRUTH OF LIFE By Ahmed Hulusi Read by the translator Aliya Atalay Evident is the Truth if only you wished to see... It is the Self that exists, if only you can erase your name! You think you exist, yet this is only your assumption! The Truth is your essence, if only you can see your 'self'! http://www.ahmedhulusi.org/en/ K?TABULL?H D?YOR K?... 50. “Ma aler Ras?li illel bela?*…” (5 Maide: 99) “Ras?le dü?en sadece tebli? etmektir!..” 51. “La ikrahe fid D?YNi” (2.Bakara: 256) “D?N’de (Allah yarat?s? sistem ve düzeni {Sünnetullah} kabul konusunda) zorlama yoktur!..” 52. “…ve ma künna muazzibiyne hatta neb’ase Ras?la” (17.?sra’: 15) “...Biz bir Ras?l olu?turup (ba’s edip) onunla uyarmad?k?a azap ya?atmay?z!..” 53. “Ve ma erselnake illa rahmeten lil ‘alemiyn” (21.Enbiya’: 107) “Seni alemler (insanlar) i?in sadece rahmet olarak irsal ettik!” 54. “…ve lakin Ras?lellahi ve Hatemen Nebiyyiyn*…” (33.Azhab: 40) “…Fakat Allah Ras?lüdür; Nebilerin Hatemidir (zirvesi - sonuncusudur)...” 55. “Ya eyyühel müddessir; Kum feenzir” (74.Müddessir: 1-2) “Ey Müddessir (bürünmü? olan)! Kalk da uyar!” Tamam?na buradan ula?abilirsiniz. Allah Ras?lü’nden ümmü Seleme (rad?yallahu anha) anlat?yor: "Res?lullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim, hacc veya umre i?in Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a (kadar) ihrama girerse, ge?mi? ve gelecek bütün günahlar? affedilir veya cennet kendisine vazcib olur." -Ravi, Res?lullah'?n hangisini dedi?i hususunda ?ekke dü?tü " Ebu Davud, Menasik 9, (1741), ?bnu Mace, Menasik 49, (3001-3002). Hadisler KüTüB-? S?TTE | KüTüB-? T?SA Ahmed F. Yüksel'den Ahmed F. Yüksel "O" Hem giyiniktir, Hem ??plakt?r... Suretlerde g?rünür, Suret’te gizlenir.. Kah sever, Kah dar?l?r... Yaln?zl??? ister, Kalabal?ktan ho?lan?r... ‘Nokta’y? büyütür da? yapar, Da?? kü?ültür, nokta eder... Uzun süre konu?ur, A?z?ndan kelime ??kmaz... Dost’tur, Dost’la ilgilenmez... Sever g?rünür, Emaresi g?rünmez... Sistem der, sistem dersin, Ben der!... Ben der, ben dersin, Sistem der!.. O sistemdir, Sistemin arkas?ndaki ‘BEN’ dir... yaz?n?n devam?... Tüm yaz?lar?na MilliyetBlog'dan ula?abilirsiniz. M?LL?YET BLOG Hac Arafat't?r ?e?itli uyar?lara kar??n, Hac g?revini has?ralt? etmeye ?al??an birtak?m insanlar?n de?i?ik g?rü?leri var. ?ekil ve kural tutkusunu a?mak isteyen bu ki?iler, ‘?ekil mi, niyet mi ?nemli’ deyip ger?ek- sembolik Hac konusunda kavram karga?as? ba?lat?r. Kay?tlardan kurtulma dü?üncesinin kayna?? bilinmez, ancak inan?, onlar? hemen sufi’ye y?neltir. Zira, bu olaya g?re Kur’an ve Hadis’ler incelendi?inde Kabe’de ifa edilenin sembolik oldu?u dü?ünülmekte ve"Ger?ek Hac insan kalbi etraf?nda yap?land?r"denmektedir. yaz?n?n devam?... Radikal Blog Ahmed F. Yüksel Yetenekleri Art?rmak Yetene?imiz yoksa geli?tirilebilmesi s?z konusu olabilir mi? E?er varsa neden geli?tiremiyoruz? Sorun ??zme yetene?imiz bulunmuyorsa diplomam?z bize yard?m edebilir mi? Bilemedi?imiz yeteneklerimiz var m?? Hangi sahada ve nas?l yeteneklere sahibiz? Bunlar? tan?mam?z gerekir mi? ??te ?imdi bu sorular?n üzerine gitmeye, yan?tlar?n? bulmaya ?al??al?m. yaz?n?n devam?... Astroloji ?zel Astrolog Nuran Tuncel BUR?LAR da bu AY HABERLER... Y?ld?zlar?n dilinden... ..........2016 TEMMUZ AYI........ Ramazan Bayram? ile giri? yapan Temmuz ay?ndan ?ne ??kan y?ld?z hareketleri...... *MARS Akrep burcunda düzeliyor..... *5-9 Temmuz aras? Venüs- Mars enerjisi güzel ancak Uranüs e dikkat .... *?kinci haftada Merkür- Mars etkili... *MERKüR ‘ün rotas?nda Yenge? ve Aslan bur?lar? var.... *4-5 Temmuz da Ay da Yenge? burcunda.... Neptün den destek güzel.... *SATüRN – NEPTüN sertli?i devam ediyor.... (8-9 Temmuz ?nemli) 16 Temmuz *15-19 Temmuz aras? Güne?i yakalayan Uranüs süpriz yapabilir. ..... yaz?n?n devam?... GEZEGEN SAATLER? Tasavvuf Gündemi HAC – Ahmed Hulusi Muhabbet - A?k - Ha?yet Ahmed Hul?si ? A?kla muhabbet aras?ndaki mana fark? nedir? ? A?k, muhabbetin ?iddetlisidir. ? A?k?n daha ?iddetlisi ne demektir? ? A?k?n daha ?iddetlisinde bir ?ey kalmaz ortada! A?k, zaten bir ate?tir, oldu?u yeri yakar y?kar, gerisi de kalmaz. ? Ha?yet diyemez miyiz o zaman? ? Hay?r! A?k ayr? ?ey, ha?yet ayr? bir ?eydir. Hi? alakas? yok birbirleriyle! Ayr? kavramlard?r, A?k ve Ha?yet! ?kisi de ayr? ayr? ?eylerdir... A?k, a??k olan?, kendi varl???n? yok etmeye sevk eder! Yani, ?ylesine seversin ki kar??ndakini, onun i?in, her ?eyinden ge?ersin. Sevdi?inde yok olursun!.. Be?eni ayr?d?r, sevgi ayr?d?r! Bir ?ey be?enirsin, be?endi?in ?eye sahip olmak istersin! Seversen, sevdi?inin istek ve arzular?nda yok olmak mecburiyetindesin! Sevgi, akt??? kadar?yla ki?ide benli?i yok eder. Ne kadar ?ok seviyorsan, sevgin kadar kar??ndakine teslim olursun; bunun sonucunda da ondan raz? olmak mecburiyetindesin. Bu sevgi, a?k noktas?na ula?t??? anda art?k onun yan?nda senin istek ve arzular?n s?f?r noktas?na dü?er. Sadece, onun yan?nda olay?m, yeter dersin, ne hal ve ?art i?inde olursam olay?m. Hani, diyor ya; “Dün gece yar hanesinde yast???m bir ta? idi. Alt?m ?amur, üstüm ya?mur, gene g?nlüm ho? idi.” ??te, o yar hanesinde alt? ?amur, üstü ya?mur, ba??n?n alt?nda sadece ta? var iken mutlu olmak, a?k?n sonucudur. Bu, mutlak teslimiyete g?türür. Ha?yet ise, bundan ?ok farkl?d?r. Ha?yet, Allah ismi ile i?aret edilen varl???n sonsuz azamet ve kibriyas? ?nünde bir hi? oldu?unu hissetme halidir. ??te bu, hi? oldu?unu hissetme halinin ad?, “Ha?yet!” Ya?am? da, “secde”dir. MESAJLAR -134- Dervi?ler, “a?k” pe?inde ko?ar; kemal ehli ise “ha?yet”i ya?ar! Avam?n g?zünde, en yüksek mertebedir “a?k”, ve de Mülhime! Nereden bilsinler ondan yukar?s?n? gariplerim... Evliya zaten gizli, avam bilemez ki Mutmainne ve yukar?s?n?! “Marifet”e ermek i?indir “a?k”, Mülhime’de ya?an?r!.. En kestirme yoldur “a?k” Allah’a ermek i?in!.. Bir girdi mi insan?n i?ine, art?k hi?bir ?eyi g?rmez g?zü insan?n, a?k?na ermek i?in! Ne mal ne para ne evlat ne kar? veya koca!.. Tek amac? a??k oldu?uyla B?R’le?mektir insan?n... En güzel ikilik ya?am?d?r o! Allah’?n, “A?k” ismi yoktur; “Marifet” s?fat?, “irfan” vasf? olmad??? gibi; ama “?L?M” s?fat? vard?r! Allah’?n kendini tarifi, “?L?M” iledir; “marifet” ile de?il! “Marifet”, kulun Allah’a bak???ndad?r!.. “?L?M” ise “O”nun yaratt?klar?na bak???! “?lim” s?fat?n? a?ikara ??kartt?klar?nda, “ha?yet” olur; ve bu yüzdendir ki Kur’an, “?lim sahiplerinde ha?yet olur” der!.. Kendine y?nlendirmek istediklerine, yani “fena” ehline, yani Mülhime ehline ise “a?k” ba???lar! Avam en yüksek mertebe olarak “a?k”? bilir, Mülhime’yi alg?lar!.. “Fena”dan ?tesine akl? ermez; ?ünkü “?lim S?fat?” onlarda zahir olmam??t?r! Avam?n akl?, talebeye erer!.. “A?k” ehli talebe s?n?f?ndad?r... Okul ehlidir! Nereden anlas?nlar onlar Tebrizli ?emsi! “Bakabillah”ta, Mardiye’de “?L?M S?fat?”yla zahir oldu mu, bu zuhur halinin ya?am boyutudur “ha?yet”!.. Bunun ismi, senin anlad???n ikilikteki kulun tanr?s?ndan duydu?u ha?yet kavram?yla isim benzerli?i ta??r sadece... T?pk?, cennetteki “üzüm” ile burada bildi?imiz “üzüm” aras?ndaki isim benzerli?i gibi! Sonsuzluktaki sonsuz olu?lar?, kemalat? seyr halinin ad?d?r ger?ekte, “ha?yet”; ki celalin kemalinden gelir! A?k ehli ise cemalidir celalin!.. Bebeleri, “a?k”la emzirin ki, büyüyüp Allah’a ersinler! üstad Ahmed Hul?si Twitter'da Sufizm ve ?nsan Tweets by @sufizmVinsan Bilim Gündemi “Kim bir ki?inin hayat?n? sonland?r?rsa, tüm insanl???n ya?am?na son vermi?tir. Kim bir ya?am kurtar?rsa, tüm insanl??? kurtarm??t?r.“ Maddesel dünyaya bak?? a??n?z temelden de?i?ebilir!!! Beynin Olaylar? Nas?l ??ledi?ine Dair Geleneksel Teorilere Meydan Okuma Jason Gallivan ve Randy Flanagan taraf?ndan yap?lan yeni bir ara?t?rmaya g?re, insan beyni birka? olas? eylemden hangisini yapaca??na karar verirken, i?lerinden se?im yapmadan ?nce ayn? anda pek ?ok olay? planlar. Psikoloji B?lümü ve N?robilim ?al??malar? Merkezi ara?t?rmac?lar? taraf?ndan elde edilen bulgular, geleneksel teorilere meydan okuyor. Geleneksel teoriler, insanlar?n ne yapacaklar?na, se?imlerini uygulama plan? yapmadan ?nce karar verdiklerini s?ylüyor. Dahas? i?in: okyanusum.com Astroloji Gündemi Sizin i?in Se?tiklerimiz - Decoding The QURAN.. - "KUR'?N-I KER?M ??ZüMü " - Yeni K?k Hücre - DOLUNAY BA?AK’TA : MUSAVV?R ?OCUK - YEN? TIP: “?OK-B?YOELEKTR?K TIP” - Ayna N?ronlar - BEY?N BüYüKLü?üNDE ETK?N OLAN B?R GEN AR??V? Tasavvuf Gazetesi 4 y?l sürdürdü?ü yay?na son verdi. Bu güzel birlikteli?in en ?nemli ve en güzel taraf?nda olan sizlere te?ekkür ediyoruz. Gazete ar?ivlerine, Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi Ar?iv'den ula?abilirsiniz. ENGLISH S?TE AR??V? Ya?am ve Din H.Sohbeti/Yazarlar Astroloji Tasavvuf Kur'an ve Hadis Edebiyat / Kültür / Sinema Fizik Ya?am Etkili S?zler Bunlar? Biliyor musunuz? S?TE ??? ARAMA ONLINE

sufizmveinsan.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: SUFIZMVEINSAN.COM
 Registrar: FBS INC.
 Sponsoring Registrar IANA ID: 1110
 Whois Server: whois.isimtescil.net
 Referral URL: http://www.isimtescil.net
 Name Server: NS1.IZHOST.COM
 Name Server: NS2.IZHOST.COM
 Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Updated Date: 03-may-2015
 Creation Date: 10-may-2001
 Expiration Date: 10-may-2017
>>> Last update of whois database: Thu, 12 May 2016 05:13:22 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars